POMÓŻ   PRZEKAZUJĄC    1 %   SWOJEGO PODATKU

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

O r g a n i z a c j a P o ż y t k u P u b l i c z n e g o

ul. Górnośląska 6

62-800 Kalisz 4, skr. poczt. 54

tel.fax: 62 757 07 78

e-mail: poczta@fm.kalisz.pl

Konto PKO BP I/O/M Kalisz

07 1020 2212 0000 5002 0096 6705

KRS: 0000079838

Zarząd Fundacji:

 Stanisław Bronz

 Rafał Wojciechowski

 Lech Nowak

Rada Nadzorcza:

 Jan Szczepankiewicz

 Marianna Kleczewska

 Bogumiła Pokojowa

Prezes Zarządu Fundacji Stanisław Bronz

 Posiadamy 250 uczestników w naszych placówkach.

 Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

 Etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej finansowanych

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 Każdy WTZ posiada konto bankowe.

Informacje ogólne:

 Data rejestracji 28.04.1992 r.

 Obszar na którym działa organizacja : obszar całego kraju

 Ilość pracowników etatowych 103

 Ilość wolontariuszy 20

 Nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

 Posiadamy kontakty zagraniczne

Zakres działalności:

 Podejmowanie i rozwijanie wielokierunkowych działań na rzecz inwalidów

i osób niepełnosprawnych.

 Udzielanie różnorakiej pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa.

 Przygotowanie do zawodu , organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,

kolonii, wczasów, imprez rekreacyjno - sportowych , kulturalno- artystycznych i rozrywkowych.

 Prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski .

I N F O R M A C J E

UWAGA PROJEKT
NOWE SZKOLENIA 2017

Interpelacja poselska

Artykuł o fundacji w Gazecie Wyborczej

List fundacji w sprawie braku leków cytostatycznych

List fundacji do Premier Ewy Kopacz w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych

STATUT FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015

WPROWADZENIE

BILANS 2015

RACHUNEK WYNIKÓW 2015

INFORMACJA DODATKOWA 2015

LIST BENEDYKTA XVI DO FUNDACJI

Czytaj list

L I N K I

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KALISZU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI W PUSZCZYKOWIE

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKTUALNOŚCI