POMÓŻ   PRZEKAZUJĄC    1 %   SWOJEGO PODATKU

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Pliki do pobrania

ŁĄCZNY BILANS ZA 2019 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK

ŁĄCZNE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE"ZA 2019 ROK

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

BILANS ZA 2022 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2022 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE" ZA 2022 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE" ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2022 ROK


O r g a n i z a c j a P o ż y t k u P u b l i c z n e g o

ul. Górnośląska 6

62-800 Kalisz 4, skr. poczt. 57

Adres do korespondencji:
ul Graniczna 20, 62-800 Kalisz

tel. 62 593 16 00

e-mail: poczta@fm.kalisz.pl

Konto PKO BP I/O/M Kalisz

07 1020 2212 0000 5002 0096 6705

KRS: 0000079838

Zarząd Fundacji:

 Marek Konwiński - Prezes

 Mariusz Patysiak - Wiceprezes

 Janina Muszyńska - Sekretarz

Rada Nadzorcza:

 Jan Szczepankiewicz

 Bogumiła Pokojowa

 Marianna Kleczewska

Integracja, kultura, sport

 Posiadamy 250 uczestników w naszych placówkach.

 Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

 Etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej finansowanych

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 Każdy WTZ posiada konto bankowe.

Informacje ogólne:

 Data rejestracji 28.04.1992 r.

 Obszar na którym działa organizacja : obszar całego kraju

 Ilość pracowników etatowych 103

 Ilość wolontariuszy 20

 Nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

 Posiadamy kontakty zagraniczne

Zakres działalności:

 Podejmowanie i rozwijanie wielokierunkowych działań na rzecz inwalidów

i osób niepełnosprawnych.

 Udzielanie różnorakiej pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa.

 Przygotowanie do zawodu , organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,

kolonii, wczasów, imprez rekreacyjno - sportowych , kulturalno- artystycznych i rozrywkowych.

 Prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski .

1992-2022
JUBILEUSZ 30 LECIA
FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE"
Patronat honorowy:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg
Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński
Prezydent Miasta Kalisza
Krystian Kinastowski
PFRON

PROJEKT
ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH
NA TERENIE GMINY
PRZYGODZICE

Ogłoszenie o rekrutacji

II Ogłoszenie o rekrutacji

II Nabór na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej


Interpelacja poselska

Artykuł o fundacji w Gazecie Wyborczej

List fundacji w sprawie braku leków cytostatycznych

List fundacji do Premier Ewy Kopacz w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych

STATUT FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015

WPROWADZENIE

BILANS 2015

RACHUNEK WYNIKÓW 2015

INFORMACJA DODATKOWA 2015

LIST BENEDYKTA XVI DO FUNDACJI

Czytaj list

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA DO FUNDACJI

Czytaj list

L I N K I

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

MIASTO KALISZ

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KALISZU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI W PUSZCZYKOWIE

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH