POMÓŻ   PRZEKAZUJĄC   1 %   SWOJEGO PODATKU


BEZPŁATNE KONSULTACJE EKONOMII SPOŁECZNEJ W KALISZU

List fundacji w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych

Interpelacja poselska

Artykuł o fundacji w Gazecie Wyborczej

List fundacji w sprawie braku leków cytostatycznych

STATUT FUNDACJI

 Przetarg I

Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Formularz oferty wraz z załącznikami

Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia publicznego na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kalisz

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 Przetarg II

II Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

II Zmiana ogłoszenia

II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

II Formularz ofertowy

II Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu

II Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 Przetarg III

III Ogłoszenie o przetargu na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

III Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

III Formularz ofertowy

III Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kalisz

III Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 Przetarg IV

IV Ogłoszenie o przetargu na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

IV Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IV Formularz ofertowy

IV Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kalisz

IVZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

IV OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

 Zarząd Fundacji:

  Stanisław Bronz

  Krystyna Hadrych

  Lech Nowak

 Rada Nadzorcza:

  Jan Szczepankiewicz

  Marianna Kleczewska

   Bogumiła Pokojowa

 

Prezes Zarządu Fundacji Stanisław Bronz

 Posiadamy 250 uczestników w naszych placówkach.

 Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

 Etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

 Każdy WTZ posiada konto bankowe.

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

"Miłosierdzie"

O r g a n i z a c j a P o ż y t k u P u b l i c z n e g o

AKTUALNOŚCI

ul. Górnośląska 6

62-800 Kalisz 4, skr. poczt. 54

tel.fax: (0 62) 757 07 78

e-mail: poczta@fm.kalisz.pl

Konto PKO BP I/O/M Kalisz

07 1020 2212 0000 5002 0096 6705

KRS: 0000079838

Informacje ogólne:

 Data rejestracji 28.04.1992 r.

 Obszar na którym działa organizacja : obszar całego kraju

 Ilość pracowników etatowych 103

 Ilość wolontariuszy 20

 Nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej

 Posiadamy kontakty zagraniczne

Zakres działalności:

 Podejmowanie i rozwijanie wielokierunkowych działań na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.

 Udzielanie różnorakiej pomocy w postaci specjalistycznej opieki zdrowotnej i poradnictwa.

 Przygotowanie do zawodu , organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, wczasów, imprez rekreacyjno - sportowych , kulturalno- artystycznych i rozrywkowych.

 Prowadzenie 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Południowej Wielkopolski .

L I N K I

PŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KALISZU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI W PUSZCZYKOWIE