Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Zarząd

Marek Konwiński – Prezes Zarządu

Mariusz Patysiak – Wiceprezes Zarządu

Janina Muszyńska – Sekretarz Zarządu

Magdalena Wojciechowska – Członek Zarządu

Krzysztof Maczasek – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Jan Szczepankiewicz – Przewodniczący

Bogumiła Pokojowa – Wiceprzewodnicząca

Marianna Kleczewska – Członek

Historia

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych “Miłosierdzie w Kaliszu jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Zarejestrowana została dnia 29 kwietnia 1992 r.,  sygn. akt  XVI Nr. Rej. 423/92. W 2004 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od samego początku do dnia 22 czerwca 2023, funkcję Prezesa Zarządu nieprzerwanie pełnił Stanisław Bronz, człowiek całkowicie oddany działaniu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci, ludzi ubogich  i pokrzywdzonych przez los. Przez cały ten czas pracował,  podobnie jak pozostali członkowie Fundacji wyłącznie społecznie, poświęcając swój czas i siłę dla jej sprawnego funkcjonowania.

W okresie 32 lat działalności członkowie organizacji podjęli  się trudu realizacji wielu różnorodnych zadań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wszystkie zadania  zostały zrealizowane z zaplanowanym wcześniej efektem.

Cele

Głównym celem organizacji było utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. W chwili obecnej Fundacja “Miłosierdzie” jest podmiotem prowadzącym  na terenie Południowej Wielkopolski  7 warsztatów terapii zajęciowej. Są to placówki w Kaliszu, Przygodzicach z/s w Ostrowie Wielkopolskim, Odolanowie, Ostrzeszowie, Kuźnicy Grabowskiej, Doruchowie i Pisarzowicach. W ośrodkach tych przebywa łącznie  około 300 dorosłych niepełnosprawnych osób. Uczestnictwo w zajęciach w WTZ jest dla nich jedyną, na dzień dzisiejszy, szansą na rehabilitację zawodową i społeczną, a w konsekwencji okazuje się sposobem na inne, lepsze życie. Prowadzeniu tych ośrodków członkowie Fundacji poświęcają wiele czasu i troski, dając jednocześnie zatrudnienie 101 pracownikom o wysokich kwalifikacjach.

Działalność

Wykorzystując nabytą w przeciągu lat wiedzę i kompetencję  staramy się wpływać  na kształt ustaw uchwalanych przez sejm, a dotyczących naszego środowiska. Czynimy to poprzez spotkania z posłami, uczestnictwo w odpowiednich komisjach sejmowych. Przykładem jest chociażby nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji gdzie także dzięki naszej inicjatywie   i staraniom wprowadzono właściwe naszym zdaniem zasady finansowania placówek rehabilitacyjnych.

Z inicjatywy Fundacji odbyło się również szereg konferencji, seminariów, szkoleń również międzynarodowych, w których uczestniczyli przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne, przedstawiciele władz ustawodawczych i samorządowych.

pexels-andrea-piacquadio-3830752.jpg

Fundacja realizuje również inne zadania które zrealizowaliśmy lub kontynuujemy cyklicznie. Przez cały okres działalności Fundacja „Miłosierdzie” jest inicjatorem i realizatorem wielkoformatowych imprez dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju oraz z zagranicy. Są to: ogólnopolskie spartakiady sportowe, rajdy, imprezy edukacyjno – integracyjne, konkursu plastyczne, wystawy, prezentacje   i przeglądy. Każdorazowo uczestniczyło w nich od trzystu do ponad tysiąca osób niepełnosprawnych zarówno z  Województwa Wielkopolskiego, całej Polski oraz z  zagranicy.

Wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych organizowane przez Fundację miały miejsce równie w siedzibie Sejmu i Senatu RP, oraz różnych ministerstwach. Wszystkie swoje działania organizacja realizuje w ścisłej współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz samorządami,  realizując szereg różnego rodzaju programów celowych ogłaszanych przez Fundusz oraz otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy.

Współpraca z partnerem zagranicznym

14 czerwca 2003 r., w obecności Prezydenta m. Kalisza, nasza organizacja podpisała umowę  o współpracy z partnerem zagranicznym – dwoma organizacjami z Niemiec – Warsztatami Osób Niepełnosprawnych w Północnej Szwabii i w Donau – Ries. Wymiana nabytych przez lata doświadczeń  jest korzystna dla obu stron. Dotychczas fundacja zorganizowała 3 konferencje dotyczące problemów osób niepełnosprawnych na których obecni byli również nasi niemieccy partnerzy.

Niemiecki partner przekazał nam do tej pory 4 samochody przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych, przyczepę towarową, dużą ilość sprzętu rehabilitacyjnego, (kule, wózki inwalidzkie, balkoniki, fotel do masażu i innych), Otrzymaliśmy również  szereg urządzeń przeznaczonych na wyposażenie pracowni terapeutycznych w prowadzonych przez nas placówkach rehabilitacyjnych – krosien tkackich, kaletniczych maszyn do szycia itp.

Biorąc pod uwagę trudności w pozyskiwaniu środków na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe w Polsce, pomoc ta jest niezwykle istotna dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którymi to działaniami zajmuje się nasza organizacja. W 2005 roku zapoczątkowano również wymianę pracowników – przez dwa miesiące dwu pracowników Fundacji przebywało w Donau – Reis,  a w maju  2006 r., Fundacja przyjęła  na praktykę dwu pracowników z Niemiec.

Celem wymiany pracowników jest wzajemne zapoznanie się kadry z nowoczesnymi formami  i metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W planach mamy również kooperację z niemieckimi placówkami w zakresie produkcji skórzanej, co mogłoby zaowocować powstaniem Zakładu Aktywności Zawodowej, dało miejsca pracy wielu niepełnosprawnym osobom,  stwarzając tym samym szansę godnego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Dystrybucja żywności

Od wielu lat Fundacja “Miłosierdzie” współpracuje ze Stowarzyszeniem Wielkopolskie Banki Żywności w Poznaniu. Dzięki tej współpracy mamy możliwość pozyskiwania produktów żywnościowych z marketów na terenie miasta Kalisza, oraz bezpośrednio z Banku Żywności w Poznaniu. Produkty te w miarę możliwości są spożytkowane na przygotowane dodatkowych posiłków dla naszych podopiecznych w placówkach rehabilitacyjnych, a nadwyżki rozprowadzane wśród najbardziej potrzebujących.

pexels-mark-stebnicki-2255920.jpg

Zbiórki odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego

Fundacja prowadzi również okresowe zbiórki odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego, które udostępniane są wszystkim osobom potrzebującym, a dochód z nadwyżek przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji.

Medal

W 2002 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę o ustanowieniu medalu okolicznościowego “Za serce – sercem” wręczanego przez Fundację osobom szczególnie zasłużonym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych przez los. Medale te są wręczane osobom nominowanym przy okazji wydarzeń okolicznościowych, jubileuszy i innych związanych z działalnością fundacji.